МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛГЭЭР ГАДААДЫН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ СУРАЛЦАГЧДЫН СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГАЛТ ШАТАНД ОРОХ ОРОЛЦОГЧДЫН НЭРСИЙГ ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА. ШАЛГАЛТ АВАХ БАЙРШИЛ БОЛОН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦОХ МАНДАТЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН СИСТЕМД БҮРТГҮҮЛСЭН ЦАХИМ ШУУДАНД ХҮРГҮҮЛЭХ БОЛНО.

1 120295
2 120288
3 120232
4 120229
5 120226
6 120225
7 120208
8 120201
9 120171
10 120159
11 120130
12 120063
13 120314
14 120313
15 120155
16 120324
17 120215
18 120167
19 120154
20 120116
21 120203