2024 оны 7 сарын 1-ний өдөр сонгон шалгаруулалтын суралцах чадварын ерөнхий үнэлгээний шалгалт зохион байгуулагдлаа. Нийт 79 суралцагчаас 7 нь гадаад оронд байгаа учир монголд байгаа асран хамгаалагч нарын ажиглалттайгаар цахимаар шалгалтаа өгч, бусад нь өөрийн биеэр оролцсон болно.

БШУЯ-ны сайдын 2024 оны 06-р сарын 19-ний Гадаадын сургалтын байгууллагад суралцах суралцагчдын хяналтын тоо батлах тухай А/305 тушаалаар 2024 оны дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцагчдын хяналтын тоог 70 байхаар тогтоосон.

Шалгалтын дүнгийн эрэмбээр 68,69,70,71 дэх суралцагчдын оноо тэнцсэн учир сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг хуралдаж журмын 11.9.3-д заасны 11.9.2-т заасан шалгалт авахад оноо тэнцсэн суралцагчдын тоо хяналтын тооноос хэтэрсэн тохиолдолд сургалтын байгууллагын эрэмбийг, дахин тэнцвэл гадаад хэлний мэдлэгийн түвшнийг, дахин тэнцвэл Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх, эрэлттэй мэргэжлийн чиглэлийн эрэмбийг харгалзан үзэж шалгаруулна гэснийг үндэслэж эрэмбэлж жагсаасан болно.

Сонгон шалгаруулалтын оноог жагсаавал:

Бүртгэлийн дугаар  СЧЕҮ-ний оноо Тайлбар
Журмын 11.9.3 заалт /сургуулийн эрэмбэ/
1 120036              99.2
2 120071              96.0
3 120260              95.6
4 120098              95.6
5 120230              95.2
6 120133              95.2
7 120217              94.8
8 120059              94.8
9 120259              94.4
10 120143              94.4
11 120121              94.4
12 120113              94.0
13 120105              94.0
14 120070              94.0
15 120052              94.0
16 120050              94.0
17 120048              94.0
18 120189              94.0
19 120126              94.0
20 120296              93.6
21 120145              93.6
22 120103              93.6
23 120067              93.6
24 120034              93.6
25 120023              93.6
26 120021              93.6
27 120019              93.6
28 120236              93.2
29 120221              93.2
30 120072              93.2
31 120049              93.2
32 120038              93.2
33 120032              93.2
34 120266              92.8
35 120227              92.8
36 120135              92.8
37 120026              92.8
38 120244              92.4
39 120149              92.4
40 120094              92.4
41 120090              92.4
42 120088              92.4
43 120053              92.4
44 120269              92.0
45 120156              92.0
46 120107              92.0
47 120085              92.0
48 120025              92.0
49 120263              91.6
50 120164              91.6
51 120119              91.6
52 120074              91.6
53 120060              91.6
54 120022              91.6
55 120047              91.2
56 120046              91.2
57 120239              91.2
58 120271              90.8
59 120134              90.8
60 120118              90.8
61 120057              90.8
62 120037              90.8
63 120137              90.4
64 120106              90.4
65 120083              90.4
66 120051              90.4
67 120018              90.4
68 120012              90.0 21 24
69 120190              90.0 27 28
70 120016              90.0 35 37
71 120093              90.0 41 44
72 120233              89.6
73 120109              89.6
74 120120              89.2
75 120163              88.8
76 120258              88.8
77 120173              88.8
78 120035              88.0
79 120202              86.4

Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг

2024-07-01