Дээд боловсролын эрх зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэн боловсролын үйлчилгээний чанарт ахиц гаргах зорилгыг 2023-2024 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж байна.