Боловсролын зээлийн сангаар гадаад болон дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад зээлээр сурч төгссөн иргэд гэрээний үүргийн дагуу тус сантай 2023 оны 2 дугаар сарын 01-нээс 2 дугаар сарын 10-ны дотор хувийн хэрэг материалын тулгалт, санхүүжилтийн тооцоо нийлэхийг мэдэгдэж байна.

    Боловсролын зээлийн сангаар гадаад болон дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад зээлээр сурч төгссөн иргэд гэрээний үүргийн дагуу тус сантай 2023 оны 2 дугаар сарын 01-нээс 2 дугаар сарын 10-ны дотор хувийн хэрэг материалын тулгалт, санхүүжилтийн тооцоо нийлэхийг мэдэгдэж байна.