Үндэсний аудитын газраас Боловсролын зээлийн сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийж “Зөрчилгүй” санал, дүгнэлт өглөө.