Боловсролын зээлийн сан “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-ний биелэлт 95 хувь буюу түүнээс дээш оноо авч “Сайн” дүнтэй үнэлэгдлээ.