Алсын хараа

   Оюутан, суралцагчдыг шилдэг боловсрол эзэмшихэд санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх.

Эрхэм зорилго

   Зорилготой, хариуцлагатай оюутан суралцагчдад төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийг шуурхай хүргэнэ.

Бүтэц зохион байгуулалт

БШУ-ны сайд, Сангийн сайдын хамтран баталсан тушаалаар 
4-н хэлтэс, 23 ажилтантай бүтцээр ажилладаг.