Алсын хараа

   Оюутан, суралцагчдыг шилдэг боловсрол эзэмшихэд санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх.

Эрхэм зорилго

   Зорилготой, хариуцлагатай оюутан суралцагчдад төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийг шуурхай хүргэнэ.

Бүтэц зохион байгуулалт

“Боловсролын зээлийн сан” 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдрийн БШУ-ын сайдын А/353 дугаар тушаалаар бүтцийг шинэчлэн баталсан. /5-н хэлтэс/