Алсын хараа

   Оюутан, суралцагчдыг шилдэг боловсрол эзэмшихэд санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх.

Эрхэм зорилго

   Зорилготой, хариуцлагатай оюутан суралцагчдад төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийг шуурхай хүргэнэ.

Бүтэц зохион байгуулалт

“Боловсролын зээлийн сан” 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ний өдрийн БШУ-ын сайдын  тушаалаар бүтцийг шинэчлэн баталсан. /5-н хэлтэс/

НИЙТ: 1,439,603 суралцагчид /давхардсан тоогоор/

934.78 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна.

Сангаас хэрэгжиж буй хөтөлбөр болон нийт санхүүжилт, хамрагдсан суралцагчдын тоо  /давхардсан тоогоор 1993-2022/