Үйл ажиллагааны чиглэл

Байгууллагын санхүүгийн эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, төсвийн шууд захирагчийн төсвийн төсөл, худалдан авах ажиллагаа, зээл, тусламжийн хэрэгжилт, байгууллагын өмч хөрөнгө, төсвийн тодотголын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэх, батлуулах, төсвийн гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэн тайлагнах

Монгол Улсын хууль тогтоомж, Засгийн газар болон Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, байгууллагын даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах, Ажлын албаны дарга, бусад албан хаагчдыг мэдээллээр хангах

Байгууллагын санхүүжилтийг батлагдсан төсөвт багтаан хуваарилж, зарцуулалтыг хянах, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллах

Хууль тогтоомжийн орчин

 • Төрийн албаны тухай
 • Тусгай сангийн тухай
 • Боловсролын тухай
 • Дээд боловсролын тухай хууль
 • Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай
 • Авилгын эсрэг
 • Төсвийн тухай
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
 • Шилэн дансны тухай
 • Төрийн аудитын тухай
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
 • Нийгмийн даатгалын тухай
 • Зөрчлийн тухай
 • Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай