Үйл ажиллагааны чиглэл

     Байгууллагын стратеги зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, програм хангамж, веб, сервер, мэдээллийн технологийг үр ашигтай болгох.

     Програм хангамж, хөгжүүлэлт, ашиглалт, мэдээллийн дотоод болон гадаад аюулгүй байдлыг хангах.

     Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг мэдээлэл технологийн шинэлэг шийдлээр түргэн шуурхай хялбараар хүргэх.