Үйл ажиллагааны чиглэл

    Байгууллагын програм хангамж, веб ,сервер , мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангах, олон нийтэд цаг үеийн мэдээ мэдээллийг үнэн зөв хүргэх 

     Програм хангамж, хөгжүүлэлт, ашиглалт, мэдээллийн дотоод болон гадаад аюулгүй байдлыг хангах.

     Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг мэдээлэл технологийн шинэлэг шийдлээр түргэн шуурхай хялбараар хүргэх.