Сургалтын зээл, тэтгэлгийн хэлтэс нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Засгийн газраас баталсан тогтоолын хүрээнд гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл, тэтгэлэг олгохтой холбоотой чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хууль тогтоомжийн орчин