2020-2021 ОНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН                             /2021.09.14

2020 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН                                                      /2021.03.25

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САН 2021 ОНЫ ТАЙЛАН               /2021.12.01

2021 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН                                                      /2022.03.25

2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН                                         /2022.03.25