ХӨТӨЛБӨРСАНХҮҮЖИЛТ, ХАМРАГДСАН СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /давхардсан тоогоор/
ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ, ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ Сангаас 1993-2016 онд хөнгөлөлтэй зээл 2017-2022 онд ОХЗ давхардсан тоогоор нийт
220477  суралцагчид
113.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон. 
БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ 1995-2022 онд давхардсан тоогоор нийт
1.3 сая суралцагчдад
604.4 тэрбум төгрөгийн 
сургалтын төлбөрийн санхүүжилт олгосон.
ГАДААД ЗЭЭЛ  
/бакалавр, магистр, доктор/ 
1997-2022 онд давхардсан тоогоор нийт
4972 суралцагчдад 
185.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон. 
ГАДААД ТЭТГЭЛЭГ 
  (Засгийн газар хоорондын гэрээт) 
2016-2022 онд нийт
968 суралцагчдад
33.2 тэрбум төгрөгийн
санхүүжилт олгосон. 

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК