Хөтөлбөр

Суралцах боловсролын түвшин

Суралцах сургууль

Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг

Бакалавр

·      Дэлхийн шилдэг 100

·     Засгийн газрын тэтгэлэг

Ерөнхий сайдын тэтгэлэг

Магистр, доктор

·     Дэлхийн шилдэг 100

ХөтөлбөрДэлхийн шилдэг 100Магистр, докторЗасгийн газрын тэтгэлэг
Зээл олгох үндэслэл БШУ-ны сайдын тушаал, гэрээний үүргийн хэрэгжилт /амжилттай суралцах/
Суралцах боловсрол түвшинБакалаврМагистр, докторБакалавр, магистр, доктор

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын зэрэглэл тогтоодог олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн жагсаалт:

  • Times Higher Education World University Rankings
  • Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Жагсаалтын эхний 20-д багтсан их сургуулийн суралцагч мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүйгээр. 21-ээс 100-д багтсан их сургуульд Засгийн газраас тогтоосон тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр суралцагч сургалтын зээлд хамрагдах хүсэлт гаргах эрхтэй. Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах мэргэжлийн чиглэлийг Засгийн газар тогтооно.

Эх сурвалж:

Засгийн газрын 2021 оны 264 дүгээр тогтоолын дагуу дараах зардлыг олгоно. Үүнд:

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтМонгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит сургалтын тэтгэлэг  /бакалаврын хөтөлбөр/Монгол Улсын Ерөнхий сайдын нэрэмжит сургалтын тэтгэлэг /магистр, доктор/Засгийн газрын тэтгэлэг
1Зээлийн болон барьцааны гэрээ+++
2Сургуулийн урилга++ 
3Сургуулийн нэхэмжлэх+++
4Дээд боловсрол эзэмшсэн баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар ++
5Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн бичиг баримтын хуулбар /наториатаар баталгаажуулсан байх/+ +
6Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн  итгэмжлэл /Тайлбар: Суралцагчийн өмнөөс сургалтын гэрээ байгуулах, эд хөрөнгийг бүртгэлд бүртгүүлэх, хүлээн авах, санал хүсэлт, өргөдөл гаргах, гэрээ болон холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурах гэх мэт бүрэн эрхийг олгосон тухай/+++
7Иргэний үнэмлэхийн хуулбар+++
8Санхүүжилт хүссэн өргөдөл+++
9Цээж зураг  1% /3х4/+++
10Анкет+++