ХөтөлбөрДэлхийн шилдэг 100Магистр, докторЗасгийн газрын тэтгэлэг
Эрх зүйн актЗГ-ын 2013 оны 271 дүгээр                                    тогтоолын хавсралт “Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах журам”ЗГ-ын 2020 оны 70 дугаар тогтоол  “Гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл олгох журам”ЗГ-ын 2014 оны 71 дугаар тогтоол   “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам”
Сонгон шалгаруулалт БШУЯ, Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны газар /эрх зүйн акт –БСШУ-ны Сайдын 2013 оны А/136 тоот тушаал “Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутныг сонгон шалгаруулах журам/
Зээл олгох үндэслэл БШУ-ны сайдын тушаал
Суралцах боловсрол түвшинБакалаврМагистр, докторБакалавр, магистр, доктор

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын зэрэглэл тогтоодог олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн жагсаалт:

  • Times Higher Education World University Rankings
  • Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Жагсаалтын эхний 20-д багтсан их сургуулийн суралцагч мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүйгээр. 21-ээс 100-д багтсан их сургуульд Засгийн газраас тогтоосон тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр суралцагч сургалтын зээлд хамрагдах хүсэлт гаргах эрхтэй. Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах мэргэжлийн чиглэлийг Засгийн газар тогтооно.

Эх сурвалж:

Засгийн газрын 2014 оны 71, 2020 оны 70 дугаар тогтоолын дагуу дараах зардлыг олгоно. Үүнд:

  • 2020 оны 70 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт: Гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчийн сургалтын төлбөрт суралцаж байгаа сургуулиас нь нэхэмжилсэн хичээлийн багц цагийн төлбөр, эрүүл мэндийн даатгал, гадаад суралцагчийн хураамж, номын сангийн үйлчилгээний төлбөр хураамжийг оруулж тооцно.
  • Дээрх зардлыг олгохдоо: Зээлийн санхүүжилтийг суралцагчийн суралцаж буй дээд боловсролын сургалтын байгууллагын нэхэмжлэлийн дагуу сургуулийн данс руу шилжүүлнэ.
  • Сургалтын төлбөрийн зээлд хамрагдаж байгаа суралцагчийн суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт, сурлагын голч дүнг үндэслэн гэрээг сунгаж, дараа жилийн төлбөрийн санхүүжилтийг шилжүүлнэ.

/Засгийн газрын 2020 оны 70 дугаар тогтоол 
“Гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл олгох журам”/

Эх сурвалж: https://www.legalinfo.mn/law/details/15219?lawid=15219

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт Дэлхийн шилдэг 100   /бакалаврын хөтөлбөр/ Магистр, доктор Засгийн газрын тэтгэлэг
1 Зээлийн болон барьцааны гэрээ + + +
2 Сургуулийн урилга + +
3 Сургуулийн нэхэмжлэх + + +
4 Дээд боловсрол эзэмшсэн баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар + +
5 Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн бичиг баримтын хуулбар /наториатаар баталгаажуулсан байх/ + +
6 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар + +
7 Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаалсан эсэх лавлагаа, эх хувь + +
8 Үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшигчийн итгэмжлэл + +
9 Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний тайлан + +
10 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн  итгэмжлэл /Тайлбар: Суралцагчийн өмнөөс сургалтын гэрээ байгуулах, эд хөрөнгийг бүртгэлд бүртгүүлэх, хүлээн авах, санал хүсэлт, өргөдөл гаргах, гэрээ болон холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурах гэх мэт бүрэн эрхийг олгосон тухай/ + + +
11 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар + + +
12 Санхүүжилт хүссэн өргөдөл + + +
13 Цээж зураг  1% /3х4/ + + +
14 Анкет + + +