ШИНЭ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ                           /2020.07.17

УЛИРЛЫН АЖЛЫН ҮР ДҮНГИЙН МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ                                                                                        /А/49 2022.06.22

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ                                                                                                                   /А/26 2021.04.28

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ                                                                                                                  

САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ                                                                                                                

СУРГАЛТЫН ЗЭЭЛ, ТЭТГЭЛГИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ                                                                                                             

СУРГАЛТЫН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ                                                                                                           

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ